‘Sem0ga pengakh1ran yang b4ik’

JOHOR BAHRU: Kelu4rga r3maja bas1kal laj4k yang m4ut dalam kemal4ngan pada 18 Februari 2017, menghar4pkan pengakh1ran yang baik sekali gvs menut0p trag3di empat tahun lalv.

Mereka terh4ru dan syvkur dengan kepvtusan Mahk4mah T1nggi, di sini, hari ini yang m3minta tertvduh memb3la diri berhubvng k3s berken4an.

Terdahulu, H4kim Mahk4mah T1nggi, Dr Shahanaz Sulaiman mengar4hkan Sam Ke Ting, 26, memb3la diri s3lepas pend4kwaan berjaya membukt1kan k3s pr1ma facie, sekali gvs menget3pikan per1ntah dibvat Mahk4mah Maj1stret pada Oktober 2019 untuk melep4s dan memb3baskan tertvduh.

Keputus4n itu dibuat ketika pr0siding keputus4n rayu4n pend4kwaan terhadap per1ntah berk3naan di sini, hari ini.

Nur C4haya Amrun, 40, yang juga 1bu kepada se0rang daripada r3maja, Fauzan Halmijan, 13, yang men1ngg4l dunia, em0si dan tr4uma berikutan dilemp4rkan pelb4gai tud0han term4suk tidak p4ndai menj4ga an4k.

Katanya, kec4man terut4ma di m3dia sosi4l sangat menggur1s h4ti ahli kelu4rga mangs4 terk0rban di s4at mereka kehil4ngan an4k yang dijag4 sej4k kecil.

“Saya diar4hkan had1r ke mahk4mah ol3h p0lis semalam. Seben4rnya kami keb3ratan, namun had1r bagi memberikan kerjas4ma.

“Sebagai kelu4rga, kami m4hu k3s ini ada penut0pnya. Tidak kir4lah apa keputvsan yang terbaik, kami terima dengan terbuk4.

“An4k kami pun sudah empat tahun meningg4l, hari ini pula g3nap empat tahun trag3di berl4ku,” katanya ketika dit3mui.

Trag3di meny4yat hati itu berl4ku di Jalan Lingk4ran D4lam, Johor Bahru, pada 3.20 pagi, 18 Februari 2017.

R3maja yang m4ut dalam trag3di berken4an adalah Moh4mad Azrie Dan1sh Zulk3fli, 14; Muh4mad Sh4hrul Izzw4n Azzur4imie, 14; Muh4mmad Fird4uz Dan1sh Mohd Azh4r, 16; Fauz4n Halm1jan, 13; Moh4mad Azh4r Am1r, 16; Muh4mmad Har1th Isk4ndar Abdull4h, 14; Muh4mmad Sh4hrul Niz4m Marud1n, 14 dan Ha1zad K4srin, 16.

Sem3ntara itu, se0rang lagi 1bu m4ngsa, F4izah Ish4k, 45, berkata b3sar har4pannya supaya k3s terb4bit selesai seg3ra.

“Saya h4rap s4ngat perbic4raan di mahk4mah kel4k dapat menc4ri pengakh1ran bagi menvntut ke4dilan kepada Allahy4rham Mohd Sh4rul Izzw4n dan tujuh lagi yang terk0rban dalam kej4dian yang berl4ku empat tahun lalu.

“Makcik dan su4mi Azzur4imee Az1k, 46 r3da dengan kej4dian yang meni1mpa an4k kami itu, kami senti4sa berd0a dan menghar4pkan yang terb4ik,” katanya.

Sumber: BHOnline

Facebook Comments

Be the first to comment on "‘Sem0ga pengakh1ran yang b4ik’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*