Kans3r serv1ks ketiga tert1nggi dalam kal4ngan wan1ta, uj1an HPV dan vaks1n boleh kur4ngkan risik0

TAHUKAH anda kans3r serv1ks adalah kans3r yang dapat dic3gah dan dir4wat namun masih ramai gol0ngan wan1ta engg4n melakukan uj1an saring4n.

Maka tidak hairan, kans3r serv1ks atau pangk4l rah1m ini menduduki t4ngga ketiga sebagai kans3r pal1ng tingg1 berlaku dalam kal4ngan wan1ta di negara ini.

ARTIKEL BERKAITAN: Vaks1n Cov1d-19… Siapa beris1ko, k3san dan te0ri konsp1rasi antara 10 perkara yang anda perlu tahu

Pak4r Perund1ng S4kit Pu4n Universiti Malaya, Profesor Dr Woo Yin Ling berkata, st1gma dan peras4an malv adalah antara f4ktor terb3sar mengapa ramai wan1ta engg4n mel4kukan pem3riksaan.

“Saya banyak bertemu dengan pes4kit yang datang ke h0spital dan 50 per4tus daripadanya kans3r sudah mel4rat ke tah4p tiga dan empat.

“Mas4lah terb3sar yang saya lihat tentang rakyat Malaysia adalah mereka berasa m4lu hendak berjumpa dengan d0ktor dan apabila sudah mel4rat baru datang ke h0spital.

“Sebab itu sar1ngan sangat penting kerana ia boleh dir4wat sekiranya peng3sanan awal dapat dibuat memandangkan ia tidak menunjukkan simpt0m pada tah4p itu,” katanya

Profesor Dr Woo Yin Ling.

Bah4ya v1rus HPV

Menjelaskan mengenai s1mptom kans3r itu, Dr Woo menjelaskan pendar4han far4j yang lu4r biasa atau selepas meng4dakan hubvngan s3ks di antara temp0h h4id atau selepas meng4lami menop4us adalah g3jala paling biasa bagi peny4kit itu.

Antara g3jala lain yang dik4itkan dengan kans3r serv1ks ialah keput1han lu4r biasa dari segi jumlah, warna, kons1stensi atau b4u, bu4ng 4ir keci£ lebih k3rap, sak1t p3rut dan sak1t ketika membu4ng 4ir keci£.

Bagaimanapun jelasnya, jangk1tan v1rus p4pilloma manusia (HPV) adalah peny3bab utama kans3r serv1ks dan ia adalah sejenis v1rus biasa yang boleh menj4ngkiti wan1ta term4suk lelaki.

Malah jelasnya, 80 hingga 90 per4tus wan1ta dan lelaki pernah dijangk1ti v1rus itu menerusi 200 jenis HPV dan 40 daripadanya akan meny3rang bahagi4n kem4luan.

“Daripada 40 jenis HPV itu 14 daripadanya boleh menyeb4bkan kans3r. Jenis HPV 16 dan 18 ialah str4in yang bert4nggungj4wab untuk kira-kira 70 peratus daripada semua kans3r serv1ks di seluruh dunia,” katanya.

Menurut Dr Woo, HPV s3ring dis3barkan semasa persetubvhan far4j atau dub0r atau melalui sentuh4n tangan ke bahagi4n sul1t.

Sar1ngan sangat penting kerana kans3r serv1ks boleh dir4wat sekiranya peng3sanan awal dapat dibuat.
PROF DR WOO YIN LING
PAK4R PERUNDING S4KIT PU4N, UNIVERSITI MALAYA

“Bertukar-tukar pas4ngan itu adalah satu st1gma sebenarnya. Sepengal4man saya mer4wat pes4kit, biasanya mereka hanya ada satu pas4ngan sahaja.

“Sebab itu saya beritahu v1rus HPV ini sesuatu yang biasa dan ia ser1ng berlaku kepada wanita kerana imun1sasi mereka agak r3ndah,” katanya.

Jelasnya lagi, v1rus itu kebiasaannya akan men3bal pada pangk4l r4him (prakans3r) dan menjadi kans3r dalam temp0h 10 ke 15 tahun dan disebabkan itu ramai tidak meny3dar!nya.

Pun begitu, ada jenis HPV iaitu HPV 6 dan 11 bukan dalam kalang4n kans3r sebaliknya ia boleh menyeb4bkan ketu4t pada bahagi4n v4gina, zak4r selain tangan dan tapak kaki.

Di Malaysia, str4in HPV ber1siko tingg! yang paling banyak dijumpai pada lelaki sihat termasuk 16,18,45,51 dan 52 dan ini turut mencerminkan tabur4n serupa pada wanita.

“Sebab itu, uj1an sar1ngan sangat penting bagi meng3sannya pada peringk4t awal seterusnya rawat4n diberikan dalam mengurangkan ris1ko perkemb4ngan kans3r,” katanya.

Vak1in dan HPV Test1ng penyel4mat ris1ko kans3r serv1ks

Dr Woo menjelaskan terdapat beberapa cara untuk menc3gah kans3r ini terutamanya dalam kalangan wanita termasuklah sunt1kan vaks1n HVP.

Malah katanya, sejak 2010, vaks1n ini turut diberikan secara percuma kepada pelajar per3mpuan berumur 13 tahun sebagai langkah perl1ndungan awal daripada kans3r ini.

“Vaks1n ini akan mer4ngsang s1stem pertah4nan b@dan untuk menghasilkan antib0di terhadap v1rus HVP. Ia juga berp0tensi untuk mengurangkan kans3r an0g3nital yang lain,” jelasnya.

Pun begitu, k3san vaks1n itu cuma diperoleh oleh wanita yang belum terd3dah kepada hubung4n s3ks dan atas sebab itu amat penting bagi wan1ta menjalani uj1an sar1ngan secara berkala.

Persatuan Kans3r Amerika mengesy0rkan wan1ta memulakan pem3riksaan kans3r serv1ks iaitu menj4lani uj1an P4p sm3ar pada usia 21 sehingga berumur 30. Apabila mencapai usia 30 tahun, wanita harus menjal4ni uj1an P4p sm3ar setiap tiga tahun berikutnya.

Sementara itu, Dr Woo memberitahu beliau dan pasukannya memperkenalkan sar1ngan dikenali HPV Test1ng bagi meng3san kehadiran v1rus HPV dan kans3r yang lebih mud4h dan tidak menyak1tkan.

Yang pertama seump4manya di dunia, ka3dah itu tidak memerlukan pesak1t datang ke h0spital sebal1knya mereka boleh mel4kukan uj1an itu di rumah.

“Ia sangat mud4h, mereka hanya perlu melakukan cal1tan sendiri di rumah sebelum meny3rahkan samp3l ke h0spital dan boleh dapat keputus4n dalam temp0h s1ngkat menerusi telef0n.

“Sekiranya uj1an meng3san sesuatu kelainan, maka pesak1t akan diminta datang ke h0spital bertemu dengan pak4r,” katanya.

Malah katanya, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bercadang untuk menggunakan HPV Test1ng sep3nuhnya menj3lang 2023 dalam usaha memastikan lebih ramai gol0ngan wanita menj4lani pem3riksaan.

Kata Dr Woo, mesin yang digunakan dapat mempr0ses 200 samp3l dalam temp0h empat jam yang mampu memberi lebih bany4k manf4at.

Sumber: mStar

Facebook Comments

Be the first to comment on "Kans3r serv1ks ketiga tert1nggi dalam kal4ngan wan1ta, uj1an HPV dan vaks1n boleh kur4ngkan risik0"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*